Incorporació de les TIC en els itineraris d’orientació, formació i inserció

La Cooperativa Jovent fomenta l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en l’orientació i formació de les persones usuàries dels seus programes. Per a això va subscriure en 2012 un acord amb el Grup de Tecnologia Educativa (GTE) de la UIB per al disseny i implementació d’una estratègia específica d’introducció de les TIC als programes.

L’Estratègia d’Introducció de les TIC en Jovent defineix sis línies d’actuació, amb les seves respectives accions. En aquest sentit, en el curs 2015-16 el GTE realitzarà una auditoria externa per a l’avaluació de l’estratègia.
De moment, el treball d’aquests anys ja s’ha traduït en els següents resultats:

Els alumnes i les alumnes disposen de tablets i personal docent té a la seva disposició pissarres interactives, entre altres recursos didàctics.

  • Disseny i producció de material didàctic interactiu. Per a això es compta amb un prototip de material didàctic validat per la UIB. Els certificats de professionalitat de nivell 1 s’imparteixen amb material didàctic interactiu produït tant per professionals de Jovent com per persones professionals becades adhoc para tal fi. Els alumnes i les alumnes disposen de tablets i els docents tenen a la seva disposició pissarres interactives, entre altres recursos didàctics.
  • Expedient d’usuaris sense paper: Optimització de la base de dades per a la gestió dels expedients acadèmics i gestió informatitzada de tots els documents i registres.
  • Actualització i nou disseny de la pàgina web de l’entitat, millorant també la presència de Cooperativa Jovent a les xarxes socials.
  • Definició de marcs competencials TIC per al personal que ha de fer ús de les Noves Tecnologies per impartir classes, com les competències que han d’haver assolit les persones usuàries després del seu pas per Jovent.
A partir de l’any 2014 s’introdueixen les TIC en els itineraris d’orientació, formació i inserció sociolaboral.
Skip to content