Certificats de professionalitat per a persones aturades

En el Centre Jovent cada any desenvolupem diversos cursos per a persones de 16 a 64 anys dirigits a obtenir certificats de professionalitat. Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i el Servei de l’Ocupació dels Illes Balears (SOIB) en la nostra comunitat autònoma.

Els certificats de professionalitat estan constituïts per dues o més mòduls teòric–pràctics que s’imparteixen de forma presencial i un mòdul de pràctiques no laborals que es realitza en empreses. Per a l’obtenció de l’esmentat certificat és necessari haver superat tots els mòduls que ho constitueixen, inclòs el mòdul de pràctiques. En totes les formacions es pretén una educació integral que promogui el rendiment laboral i el desenvolupament com a persona.

El Centre Jovent està homologat pel SOIB per impartir 22 certificats de professionalitat.

Dins de la convocatòria de desocupats del SOIB, el Centre Jovent ofereix formació per a persones aturades de 16 a 64 anys.

Certificats de professionalitat impartits

Els certificats de professionalitat per a persones aturades (16-64 anys) que s’imparteixen en el Centre Jovent són els següents:

Nivel Certificado de profesionalidad Horas formación + prácticas en empresas Fecha inicio Fecha final
1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 310 + 80 Sin fecha prevista
1 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 400 + 40 Sin fecha prevista
1 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 270 + 40 Sin fecha prevista
1 Operaciones de mantenimiento de carrocerías de vehículos 270 + 40 Sin fecha prevista
1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo 240 + 40 Sin fecha prevista
1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas y de equipos de embarcaciones deportivas y de recreo 350 + 40 Sin fecha prevista
1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios 300 + 80 Sin fecha prevista
2 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 440 + 80 Sin fecha prevista
2 Soldadura con electrodos revestido y TIG 640 + 40 Sin fecha prevista

Accés

Per accedir a la formació d’un determinat certificat de professionalitat, tant de nivell 1 com de nivell 2, s’han de complir uns requisits.

Requisits d’accés a certificats de professionalitat

 • Nivell 1: Els requisits per poder accedir a un certificat de professionalitat de nivell 1 són:
  • Inscripció com a demandant d’ocupació en l’oficina del SOIB.
 • Nivell 2: Per accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2, a més dels requisits anteriors, són necessaris els següents requisits acadèmics:
  • Tenir el títol graduat ESO o estar pendent d’aprovar 2 assignatures que no siguin llengua castellana, llengua catalana o matemàtiques.
  • Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2
  • Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional.
  • Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o 45 anys.
  • Superar les proves de valoració de les competències clau (castellà, català i matemàtiques) necessàries per cursar amb aprofitament la formació.

Característiques de la formació:

S’utilitzen eines multimèdia, com les tablets, que permeten accedir a vídeos, simulacions, mapes conceptuals, etc.

Tots els cursos per a l’obtenció de certificats de professionalitat són gratuïts, així com el material, l’uniforme i els equips de protecció individual. Cada formació disposa de dos professionals (un formador/ora tècnic i un educador/ora) per cada 16 alumnes/as.

Més sobre característiques de la formació

Continguts

La formació és teòric-pràctica, amb un percentatge molt elevat d’experimentació sobre treballs reals i amb una progressivitat en el grau de dificultat que fa accessible l’assimilació de tots els continguts.

Material d’estudi i treball

Elaborat per professionals del Centre Jovent en col·laboració amb la UIB, ha estat adaptat a les necessitats de l’alumnat (progressiu i fàcil d’entendre) i als requisits de cada certificat de professionalitat. En la majoria de formacions, alguns continguts es treballen amb eines multimèdia, per això es proveeix de tablets que els permeten accedir a vídeos, simulacions, mapes conceptuals, etc.

Pràctiques en empresa

Són l’últim mòdul de qualsevol certificat de professionalitat. Permeten l’apropament al món laboral i treballar continguts que s’han vist al llarg del procés de formació. També poden ser font de contractes laborals. Una vegada iniciada les pràctiques professionals, Jovent realitza visites periòdiques a les empreses per fer el seguiment de les mateixes.

A l’hora de seleccionar una empresa de pràctiques per als nostres alumnes cercam aquella empresa que més s’adapti al perfil de cada persona, dins de la borsa de més de 300 empreses que disposem. Els insertors laborals de l’entitat preparen les pràctiques no laborals de forma prèvia amb l’empresa, els formadors del Centre Jovent i amb la persona usuària.

Skip to content