Certificats de professionalitat per a joves

En el Centre Jovent cada any desenvolupem diversos cursos per a joves de 16 a 29 anys dirigits a obtenir certificats de professionalitat. Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i el Servei de l’Ocupació dels Illes Balears (SOIB) en la nostra comunitat autònoma.
Els certificats de professionalitat estan constituïts per dos o més mòduls teòric–pràctics que s’imparteixen de forma presencial i un mòdul de pràctiques no laborals que es realitza en empreses. Per a l’obtenció de l’esmentat certificat és necessari haver superat tots els mòduls que ho constitueixen, inclòs el mòdul de pràctiques.

L’alumnat combina la formació teòrica amb exercicis pràctics.

En totes les formacions es pretén una educació integral que promogui el rendiment laboral i el desenvolupament com a persona.

Els certificats de professionalitat per a joves (16-29 anys) que es imparteixen en el Centro Jovent són els següents:

Certificats de professionalitat impartits

Nivell

Certificat de professionalitat

Hores de formació + practiques a empreses

1

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

400 + 40

1

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles.

270 + 40

1

Operacions de manteniment de carrosseries de vehicles.

270 + 40

1

Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

300 + 80

1

Operacions de lampisteria i calefacció – climatització domèstica

320 + 160

1

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

310 + 80

2

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

440 + 80

2

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG

640 + 40

2

Pintura de vehicles

460 + 40

1

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’ equips elèctrics i

electrònics

310 + 80

Tots aquests cursos s’iniciaran al llarg de 2023

Accés

Per accedir a la formació d’un determinat certificat de professionalitat, tant de nivell 1 com de nivell 2, s’han de complir uns requisits.

Requisits d’accés a certificats de professionalitat

 • Nivell 1: Els requisits per poder accedir a un certificat de professionalitat de nivell 1 són:
  • Inscripció com a demandant d’ocupació en l’oficina del SOIB.
  • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Nivell 2: Per accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2, a més dels requisits anteriors, són necessaris els següents requisits acadèmics:
  • Tenir el títol graduat ESO o estar pendent d’aprovar 2 assignatures que no siguin llengua castellana, llengua catalana o matemàtiques.
  • Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2
  • Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional.
  • Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o 45 anys.
  • Superar les proves de valoració de les competències clau (castellà, català i matemàtiques) necessàries per cursar amb aprofitament la formació.

Característiques de la formació:

S’utilitzen eines multimèdia, com les tablets, que permeten accedir a vídeos, simulacions, mapes conceptuals, etc.

Tots els cursos per a l’obtenció de certificats de professionalitat són gratuïts, així com el material, l’uniforme i els equips de protecció individual. Cada formació disposa de dos professionals treballant amb grups de 16 alumnes.

Més sobre característiques de la formació

Continguts

La formació és teòric-pràctica, amb un percentatge molt elevat d’experimentació sobre treballs reals i amb una progressivitat en el grau de dificultat que fa accessible l’assimilació de tots els continguts.

Material d’estudi i treball

Elaborat per professionals del Centre Jovent en col·laboració amb la UIB, ha estat adaptat a les necessitats de l’alumnat (progressiu i fàcil d’entendre) i als requisits de cada certificat de professionalitat. En la majoria de formacions, alguns continguts es treballen amb eines multimèdia, per això es proveeix de tablets que els permeten accedir a vídeos, simulacions, mapes conceptuals, etc.

Pràctiques en empresa

Les pràctiques en l’empresa és l’últim mòdul de qualsevol certificat de professionalitat, sense el qual no es pot obtenir el títol. Permeten l’acostament al món laboral i treballar continguts que s’han vist al llarg del procés de formació. També són una oportunitat per millorar el currículum i ser un bon candidat o candidata a una oferta d’ocupació. Diversos professionals de Jovent realitzen el seguiment i la mediació amb l’empresa mentre duren les pràctiques.

Per seleccionar una empresa de pràctiques per cada jove, diferents professionals cerquen aquella empresa que més s’adapti al perfil dins de la borsa de més de 300 empreses que disposem. Els insertors/ ores laborals ajusten el perfil personal amb les característiques de cada empresa.

Skip to content