Orientació per a desenvolupar itineraris d’inserció

Un itinerari d’orientació i formació on podràs concretar el teu Projecte Personal i Professional.

En el Centre Jovent oferim un acompanyament a cada persona perquè pugui aconseguir els seus objectius personals i laborals. A través d’una orientació tutoritzada i de sessions específiques podrà millorar les seves actituds personals, les seves habilitats i destreses i les seves oportunitats d’ocupació. En concret oferim:

1.- Orientació tutoritzada

Una vegada que la persona demandant s’ha inscrit en el Centre Jovent, inicia el seu procés d’orientació. Se li assigna una o un referent amb qui mantindrà una primera entrevista i realitzarà una sèrie de proves de formació bàsica, de competències tècniques i transversals amb la finalitat d’obtenir un perfil inicial (prediagnòstic) dels punts forts i a millorar de la persona, i del seu interès i motivació professional.

Les persones usuàries inicien el seu procés d’orientació que inclou el seguiment i la constant revisió d’objectius. Això permet que s’estableixi un vincle entre jove i referent, qui l’acompanyarà durant tot el seu Itinerari, amb l’objectiu de garantir l’èxit d’aquest procés formatiu i socio-laboral i readaptar-ho a les seves necessitats i possibilitats. Aquesta tasca es pot realitzar de forma individual o grupal.

Continguts orientació tutoritzada

2.-Recerca d’alternatives formatives

Informació i orientació sobre l’oferta formativa dels perfils professionals que poden interessar als/les joves

Aquest servei ofereix la possibilitat de fer una recerca formativa, enfocada a perfils professionals que es troben fora de l’oferta de Jovent, amb l’acompanyament d’una orientador/a. És un servei obert d’Informació de l’oferta formativa general existent, recursos on es poden dur a terme, períodes d’inscripció, …

Més informació

Dins el procés, es realitzen sessions d’orientació vocacional per tal d’identificar els interessos de cada jove i vincular-los amb les competències personals i professionals del perfil de l’ocupació demandada.

Una vegada confirmat l’interès, es fa la recerca de l’entitat que ofereix aquesta formació i es duu a terme la derivació. Posteriorment a l’inici del curs, es realitza el seguiment, amb el centre educatiu i amb cada jove. Quan es finalitza la formació, pot decidir si, retornar a Jovent per continuar amb el seu itinerari (sigui per una nova recerca formativa o per l’inici d’un procés de recerca de feina) o tancar el seu procés.

3.-Acompanyament per valorar serveis:

Coneixement i visites a les diferents entitats per a una elecció professional conscient

Dins aquest servei s’ofereix la possibilitat de fer l’acompanyament als recursos d’interès per joves. Es podran realitzar visites a les entitats vinculades als perfils professionals demandats, per tal de conèixer in situ les ocupacions seleccionades amb major profunditat, poden aclarir dubtes directament amb professionals dels diferents centres. Es potencia que cada jove prengui decisions conscients sobre quina formació seria la més adient a les seves competències personals i professionals.

4.- MAP. Mòduls d’assaig professional

MAP és un laboratori multiprofessional que consta de diversos espais per poder conèixer, experimentar i verificar els oficis que s’imparteixen en el Centre Jovent. A través d’un catàleg de projectes pràctics basats en el mètode de treball de recerca, es treballaran diferents necessitats en funció de cada jove i el seu moment d’aprenentatge. La persona podrà desenvolupar experiències, percepcions, destreses (maneig d’eines i màquines) i actituds relacionades amb els diferents perfils professionals (iniciativa, esforç, assistència i puntualitat, ordre, etc.). D’aquesta forma, podrà confirmar aquella opció de formació triada inicialment, o bé triar una altra en funció de les seves possibilitats.

Continguts Mòduls d’Assaig Professional (MAP)

 • Possibilitat de triar l’opció professional a través de l’experimentació de diferents oficis/certificats de professionalitat (mecànica de l’automoció, carrosseria, manteniment d’embarcacions, electricitat, lampisteria, electrònica i ferreria)
 • Adquisició d’habilitats bàsiques en el maneig d’eines.
 • Millora de l’autoconeixement i percepció de les pròpies capacitats.
 • Entrenament d’actituds professionals que fomenten l’ocupabilitat.
 • Normativa de seguretat i salut laboral.
 • Definició de la intenció laboral i perfil professional.

5.- Entrenament en competències personals i professionals

A través de diverses sessions grupals i aplicant diferents tècniques de treball (dinàmiques de grup, test, formacions específiques, etc.) cada jove podrà millorar les seves competències necessàries per complir amb el seu objectiu laboral. Oferim entrenament en Competències de base (de l’àmbit lingüístic i matemàtic, i d’accés a l’ocupació) i Competències Transversals.

Competències de base (de l’àmbit lingüístic i matemàtic, i d’accés a l’ocupació)

Les competències de base es treballen combinant l’activitat individual amb el treball cooperatiu en grup, utilitzant les TIC (ordinadors, tabletes, pissarres electròniques) i els programes informàtics bàsics com a eines bàsiques de treball. Els continguts són els següents:

 • Competències de l’àmbit lingüístic: es treballen de forma molt pràctica i amena a través d’exercicis d’expressió i comprensió oral i escrita.
 • Competències de l’àmbit matemàtic: es treballen a traves de reptes o problemes molt pràctics i propers a l’àmbit professional.
 • Competències d’accés a l’ocupació: ajuden a definir l’objectiu laboral de cada persona i les alternatives per accedir i situar-se en el context laboral. S’entrenen competències en dues àrees:
  • Identificació de la pròpia situació de cara a l’ocupació.
  • Introducció als recursos, eines i habilitats necessàries per a l’ocupació.

Competències Transversals

Són el conjunt d’habilitats, capacitats i actituds d’ampli abast, necessàries per donar resposta a situacions laborals diverses. Per exemple, saber identificar les pròpies capacitats, millorar la comunicació i el treball en equip, organització de la pròpia feina, gestió de l’estrès, etc.

Les competències transversals s’agrupen en tres àmbits:

 • Saber analitzar. S’aprèn a identificar les pròpies capacitats (punts febles i potencialitats) i a valorar les característiques d’un context de treball. Aprenent a analitzar es millora la relació amb els altres i s’afronten les situacions de manera eficaç
 • Saber relacionar-se. S’aprèn a dominar l’expressió de les emocions i sentiments, a gestionar els conflictes i l’estrès, a escoltar, a dialogar, a treballar en equip, etc.
 • Saber afrontar. S’aprèn a resoldre problemes, a negociar i, en general, diferents estratègies d’acció per aconseguir els objectius personals o els requerits per qualsevol tasca assignada, resolent amb més eficàcia qualsevol situació.

Skip to content