MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’ENTITAT

La Societat Cooperativa Jovent és una entitat sense ànim de lucre que neix en 1984 gràcies al compromís i voluntat dels seus fundadors per donar resposta a les necessitats de persones i col·lectius en situació de dificultat.

La nostra força radica en la creença que és possible un canvi de model social basat en la confiança en el potencial de les persones i en el seu poder transformador.

La Missió, Visió i Valors que definim a continuació expressen l‘essència del què feim, cap a on anam i els principals paradigmes que guien les nostres accions.

Baixa el pdf complet aquí

Missió

Contribuir a la millora de la nostra societat ajudant les persones i col·lectius en situació de dificultat a millorar les seves vides i la seva comunitat.

Visió

Volem ser una referència en el treball amb joves, infants i famílies en situació de dificultat, per dotar-les de les eines necessàries que els permetin responsabilitzar-se de les seves vides i del seu entorn, donar suport a la seves comunitats, i promoure un canvi social basat en la confiança en el potencial de les persones. A través de l’educació i l’ocupació, contribuir a millorar les seves condicions de vida perquè siguin capaços de desenvolupar tot el seu potencial i prendre part activa i responsable a la societat.


Així mateix, volem ser punt de referència en la defensa dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels col·lectius més vulnerables, treballant en coordinació amb altres entitats i serveis, per tal de contribuir a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones.

Valors fonamentals de l’entitat

Els nostres valors són les eines que ens permetran gestionar i aconseguir la nostra Visió. Han d’estar presents en el que feim i guiar les relacions que mantenim amb tots els nostres grups d’interès:

 • Humanisme. La persona és l’eix central de la nostra missió, el desenvolupament de tot el seu potencial i la plena integració social. Afirmam la igualtat de totes les persones, reconeixent la diversitat personal i cultural, prioritzant el coneixement per damunt del que avui està acceptat com veritat absoluta, defensam la llibertat d’idees i de creences i rebutjam tot tipus de violència i de discriminació.
 • Compromís i solidaritat. Compromís amb l’observació social, la detecció de necessitats i la proposició de respostes ajustades, efectives i continuades. Treballam en xarxa i cream aliances, adreçant la nostra activitat a compensar les injustícies socials en benefici de les persones més vulnerables i la situació de les entitats que treballen amb elles.
 • Optimisme i superació: Confiam en el potencial humà. Estam convençuts que qualsevol situació problemàtica sempre es pot millorar. Observam els esdeveniments des d’una perspectiva positiva, tant a futur com a present. Treballam l’optimisme i la superació amb les persones.
 • Fiabilitat, creativitat i millora continua: Investigam sobre la nostra acció, cercam i desenvolupam metodologies d’aplicació sistemàtica a les diferents àrees de la intervenció social i comunitària. Volem donar respostes a les necessitats que es van generant, estimular l’adaptació als canvis i assumir-los, i cercar de manera permanent solucions de futur possibles i sostenibles. Som autoexigents i perseveram en la cerca de solucions permanents i no puntuals. Volem que el nostre rigor ens proporciona independència i eficàcia.

POLÍTICA DE QUALITAT

Amb el present document, l’equip directiu de la cooperativa Jovent estableix un compromís ferm amb el desenvolupament d’una política de qualitat que proporcioni un marc de referència per assolir la missió de l’entitat en el marc dels valors que hem expressat anteriorment, una política que ha de ser coneguda i entesa per tots els seus membres i que els compromet a complir amb els requisits de la Norma UNE-ISO 9001:2015 i dels requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta, i a millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el marc dels objectius de l’organització.

Compromís amb les persones i amb el nostre entorn

La persona és l’eix central de la nostra missió: el desenvolupament de tot el seu potencial i la seva plena integració social. Consideram a cada persona de forma integral, no limitant-nos a la situació o circumstància concreta per la que s’acosta a Jovent. Som optimistes perquè tenim una profunda confiança en el potencial humà, ja que estam convençuts que qualsevol situació problemàtica sempre es pot millorar. Però també el nostre és un compromís amb la justícia social, treballam per aconseguir una societat de persones iguals en drets i també iguals en obligacions amb els altres.

Som una entitat independent i laica que es compromet amb la defensa dels drets humans, que és reflexiva i crítica amb la realitat educativa i social, i que promou professionals creatius i amb voluntat de millora continua que treballen amb rigor i determinació per assolir els objectius de qualitat. En aquest sentit, impulsamun model d’organització eficaç i participatiu que promou constantment la recerca i la innovació per tal de ser un punt de referència per als nostres principals grups d’interès, en concret, per a:

 • Persones en situació de dificultat, com a resposta a les seves necessitats
 • Entitats del Tercer Sector Social, com a model de condicions laborals per a professionals, essent sensibles a les necessitats personals, el respecte als límits de l’horari de treball i el dret a la desconnexió digital, a la conciliació de la vida familiar i laboral, i a uns sous adequats que requereixen els serveis que donam.
 • Serveis, recursos i col·lectius de barris, com a model de treball en xarxa, amb capacitat d’aglutinar interessos i l’eficàcia en la gestió d’objectius
 • Empresaris/àries, com a font fiable de col·locació i com a oportunitat de promocionar-se invertint en benefici social
 • Organismes públics, com a model de gestió de projectes de caràcter social
 • Altres entitats socials, com a referent estratègic i metodològic.

Compromís amb la igualtat i el medi ambient.

De la mateixa manera, l’entitat manifesta el seu compromís per fomentar la igualtat real i efectiva d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització mitjançant:

 1. Un compromís amb la igualtat integrat a l’organització com a principi bàsic i transversal.
 2. La igualtat aplicada i prioritzada en la política de gestió de recursos humans.
 3. El desenvolupament d’aquest principi, dotant dels recursos necessaris, tant materials com a humans, per a l’elaboració del diagnòstic, definició, implantació i registre formal del Pla d’Igualtat.

Finalment, ens comprometem a avançar en la defensa del medi ambient aplicant mesures per tal de minimitzar l’impacte ambiental de les activitats que desenvolupam, afavorir un consum responsable dels recursos energètics i la separació, reutilització i reciclatge de residus i materials, i contribuir a una bona gestió dels recursos naturals, sense que això vagi en detriment de les qüestions socioeconòmiques lligades a l’entitat.

Aquesta Política i els objectius de qualitat es revisen i aproven anualment en el marc del procediment de Revisió per l’Equip de Gestió (Pcr.GE.AM.05)..

CODI ÈTIC

Un codi ètic és una declaració voluntària, amb caràcter de norma interna, sobre els estàndards de conducta i de relació professional que l’entitat manté amb els grups d’interès, per facilitar la posada en pràctica dels seus valors. Implica l’assumpció d’actituds, compromisos i responsabilitats més enllà del que marca la legislació i els diversos sistemes de regulació.

Són grups d’interès tots aquells col·lectius que tenen un interès legítim a l’organització: participants, famílies, professionals, membres de la direcció, persones voluntàries, administració, proveïdors, societat… Tots aquests grups aporten alguna cosa a la Cooperativa Jovent i tenen el dret d’obtenir un tracte ètic i just a canvi. El valor i la fortalesa del Codi Ètic depenen de la posada en pràctica de totes les persones que integram l’entitat i és l’expressió de la nostra credibilitat i transparència.

El Codi Ètic enuncia els principis que guien el nostre funcionament com a entitat de caràcter social. El Codi és assumit per totes les persones que tenen qualsevol tipus de responsabilitat directa i indirecta en el desenvolupament de la missió de millorar la qualitat de vida de les persones ateses i de les seves famílies, independentment del seu paper, lloc d’exercici o persones a les que serveixin. La qualitat en la nostra acció inclou una conducta lleial i ètica de cadascun de nosaltres, des dels membres l’equip de Gestió i dels equips de direcció, fins a cada professional o persona voluntària en particular.

Aquest compromís es fonamenta en el següents eixos:

1.- Relacions amb les persones participants – infants, joves, famílies i comunitat –

Creiem que totes les persones tenen iguals drets i que la dignitat és un valor essencial de la persona. D’acord amb això, la relació amb les persones participants en els nostres programes es basarà en els següents principis i accions que els garanteixen:

 • Dret a un tracte ètic i respectuós. Les nostres actituds i llenguatge verbal i no verbal seran amables i honestos, respectuoses cap a la seva forma de ser, tenint en compte la seva pluralitat i diversitat, afavorint el desplegament transversal del Pla d’Igualtat de l’entitat, per exemple amb un ús no sexista del llenguatge en la comunicació tant interna com externa, evitant qualsevol potencial lesió o menyscabament de la dignitat i la integritat física i emocional de les persones ateses i el seu entorn sobre la base dels principis d’una comunicació no violenta. El nostre compromís anirà més enllà tenint en compte el perfil de les persones, comprometent-nos a lluitar especialment contra el maltractament de qualsevol mena que pogués produir-se amb menors; fent especial esforç en aquells amb dificultats particulars per raons de discapacitat, ètnies i de sexe, religió, etc.
 • Compromís amb les persones, fer tot el possible per cercar la millor solució als seus problemes, amb un enfocament holístic a l’hora d’abordar-los i segons l’estat actual dels coneixements i recursos de la intervenció educativa, social i psicològica, per a fomentar la seva autonomia personal i social, la igualtat d’oportunitats i l’accés al treball.
 • Satisfacció de les seves expectatives, conèixer-les i fer el possible per satisfer-les sense crear falses esperances. Generarem mitjans i canals perquè les persones puguin expressar per si mateixes les seves demandes, opinions i propostes
 • Millora contínua dels processos de servei, per a realitzar-los en menys temps i amb més eficàcia, sense perdre qualitat d’assistència.
 • Informació clara, comprensible, veraç, completa i detallada sobre les característiques dels serveis oferts i els seus drets i deures.
 • Dret a la intimitat i garantia de confidencialitat. Garantirem la confidencialitat de la informació personal, respectant la imatge i el dret a la intimitat de la persona, encara que ella mateixa no estigui capacitada per defensar-la, així com desenvolupament d’un pla de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.
 • Accés de les persones participants a la informació sobre els valors de la cooperativa Jovent. Garantirem que, de manera transversal, els nostres valors formaran part de la cultura de l’entitat i es transmetran de manera fidel en totes les accions desenvolupades.

2.- Codi de conducta i compromís ètic del personal de l’entitat

D’acord amb els valors i principis d’aquest Codi Ètic les persones que formam part de Coop. Jovent (professionals, voluntariat i altres col·laboradors/ores) assumim els principis de comportament personal i professional següents:

 • Conducta ètica. Les persones vinculades a  Coop. Jovent subjectes a les prescripcions d’aquest Codi, actuaran sempre amb ètica i integritat, i en cap cas desenvoluparan activitats contràries als principis fonamentals o al compromís de l’entitat. No podran utilitzar el seu nom, els actius o els seus recursos en benefici propi ni amb fins privats, ni utilitzar la seva condició per a l’obtenció de privilegis ni beneficis. Tampoc no podran en cap cas donar ni rebre qualsevol tipus de comissió com a conseqüència de les activitats que desenvolupin a l’entitat. Quan en l’exercici de les seves funcions disposin de recursos, els utilitzaran de manera econòmica, austera, prudent i discreta, evitant incórrer en despeses supèrflues i innecessàries.

Pel que fa a les relacions amb les persones participants dels programes, respectarem la diversitat sociocultural de les persones, mantenint criteris d’equitat, sense detriment en la qualitat del servei. A més a més, consultarem amb els participants i familiars qüestions que els afectin. Si no és possible, ens assegurarem que les decisions preses no afectin la coherència d’una bona pràctica professional, de les seves necessitats i desitjos. Rebutjarem i denunciarem conductes discriminatòries, maltractaments, assetjament o actes contraris al que recull aquest Codi Ètic

 • Legalitat. Les persones vinculades a les prescripcions d’aquest Codi han de complir tots els reglaments i normes de l’entitat,  així com els que els òrgans competents dictin i que els siguin aplicables en el seu àmbit específic de actuació.
 • Lleialtat i bona fe. Les persones vinculades ajustaran en tot moment la seva actuació als principis de bona fe, lleialtat i respecte envers l’entitat, als òrgans superiors si és el cas i, en general, a totes les persones professionals i voluntàries al servei. Comunicaran als òrgans de govern, amb caràcter previ a la seva efectivitat, qualsevol càrrec o responsabilitat aliens, que puguin condicionar el seu compromís ètic amb l’entitat.
 • Prohibició de la competència deslleial: Les persones vinculades a Coop. Jovent subjectes a les prescripcions d’aquest Codi no realitzaran actes de competència deslleial, utilitzant la informació i els coneixements adquirits a l’entitat per a la realització per compte propi i amb fins lucratius d’activitats o serveis duts a terme per Coop. Jovent
 • Compromís, eficiència i participació. Les persones vinculades mantindran un compromís actiu i responsable per assolir el compliment dels objectius marcats per l’entitat, actuant amb diligència i eficiència en l’exercici de les seves funcions. Cercar la millor i més eficaç solució possible als problemes de la societat i en particular de les persones participants als nostres programes, per fomentar la seva autonomia i el desenvolupament del seu potencial humà. Creiem que les persones som l’eina fonamental per ajudar a altres persones i per això ens comprometem amb el nostre desenvolupament personal i professional; cercarem i ens formarem en les millors pràctiques i coneixements per al desenvolupament de la nostra feina, assumint els principis d’aprenentatge continu i compromís de millora com a base de la nostra actuació
 • Gestió d’interessos. Els interessos d’organització en conjunt prevaldran sobre els interessos particulars de les àrees o projectes i també sobre els interessos individuals de les persones que hi treballen o col·laboren. Cercarem sempre la col·laboració i les sinergies evitant la competència entre els diferents serveis. No farem servir el nom o la posició de Coop. Jovent per aconseguir privilegis personals, sense detriment de la posada en marxa de mecanismes per a l’obtenció de millores socials als integrants de l’entitat. Des del respecte al dret a la llibertat d’associació, consciència i expressió de les persones que treballen o col·laboren, vetllarem per la nostra independència

Abstenció en cas de conflictes d’interessos. A més del descrit en el paràgraf anterior, les persones subjectes a les prescripcions d’aquest Codi han d’actuar tenint en compte els interessos de l’entitat i, en el desenvolupament de la seva funció, s’han d’abstenir d’intervenir en assumptes en què l’existència d’un vincle significatiu, familiar, professional, comercial o anàleg pogués comprometre la seva capacitat per exercir les seves funcions amb imparcialitat i en benefici dels objectius de Coop. Jovent.

 • Transparència i integritat de la informació: Les persones subjectes a les prescripcions d’aquest Codi estan obligades a fer que la informació de què resultin responsables sigui veraç i reflecteixi de forma íntegra la realitat de les actuacions realitzades.
 • Confidencialitat: Les persones vinculades s’obliguen a no revelar la informació reservada a què hagin tingut accés amb motiu de la seva activitat, fins i tot un cop deixin d’estar vinculades a l’entitat. Igualment assumeixen l’obligació de no fer ús de la informació reservada per a fins privats.
 • Prevenció de Riscos Laborals. Les persones vinculades a aquest Codi compliran les mesures adoptades per l’entitat en matèria de seguretat i vigilància de la salut laboral i els càrrecs directius vetllaran perquè les persones que en depenguin funcionalment en facin l’activitat en condicions de seguretat i higiene.
 • Pla d’Igualtat i protecció del medi ambient: Les persones vinculades a  Coop. Jovent aplicaran les mesures acordades en el Pla d’Igualtat, garantint el foment de la igualtat real i efectiva d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització. De la mateixa manera, es comprometem a aplicar les mesures adoptades per l’entitat per tal de minimitzar l’impacte ambiental de les activitats que desenvolupam, afavorir un consum responsable dels recursos energètics i la separació, reutilització i reciclatge de residus i materials, i contribuir a una bona gestió dels recursos naturals.

3.- Relacions amb professionals i voluntariat

Les persones que treballam a Coop. Jovent som el cor de l’entitat i per això assumim el compromís de tractar-nos sempre amb honestedat, respecte, diàleg, transparència i sensibilitat. Assumim, en aquest sentit, els següents principis i compromisos a tots els àmbits professionals i de voluntariat.

3.1.-  Membres d’òrgans de govern i càrrecs directius de l’entitat

A continuació exposam els valors i principis que han de presidir l’actuació institucional i personal de les persones que ostenten càrrecs de responsabilitat, per assegurar que es duu a terme d’acord amb unes pautes ètiques i d’integritat que garanteixin un funcionament responsable i eficaç de l’entitat en el marc dels principis fonamentals:

 • Democràtics i corresponsables, prioritzant la presa de decisions en un marc de diàleg i de consens, assumint i actuant cada membre amb lleialtat a les decisions preses per l’equip.
 • Actitud i política que reconeix la importància i la dignitat de la persona, en el marc de les decisions de l’entitat
 • Crítics i autocrítics amb la nostra gestió i actituds personals, per tal de millorar i evolucionar com a membres d’un equip que té una responsabilitat que transcendeix el què és individual i com a manera d’enfortir l’equip davant la resta de professionals, i entitats o organismes externs
 • Afavoridors de processos de participació, necessaris i adequats perquè, en el marc del possible, la resta de professionals i persones voluntàries participin en el disseny de l’estratègia de l’organització i contribueixin a la construcció de la seva planificació i desenvolupament
 • Transparents en la informació, informant de manera transparent sobre les actuacions de l’organització, dels plans de futur, així com dels problemes que pugin sorgir que afectin l’estabilitat de l’entitat.

3.2.- Professionals de l’entitat:

L’entitat vetllarà perquè els següents principis es mantinguin en el temps i siguin la guia prioritària per a mantenir les relacions amb el personal de l’entitat:

 • Complir la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció i seguretat, amb l’objectiu de proporcionar unes condicions laborals dignes, justes, equitatives i motivadores.
 • Cercar la millora de les condicions laborals, en el marc d’una actitud sensible a les necessitats personals de cadascú que permetin, en la mesura del possible, l’estabilitat dels llocs de treball, el respecte als límits de l’horari de treball i el dret a la desconnexió digital, la conciliació de la vida familiar i laboral i els sous adequatsque requereixen els serveis que donam.
 • Facilitar les eines i condicions de treball adequades per a la correcta realització de les funcions.
 • Vetllar per la igualtat d’oportunitats garantint l’homogeneïtat en l’aspecte salarial, de selecció, contractació, formació, activitat, jubilació i promoció del personal, organitzant el temps de treball de acord amb les necessitats de producció i les necessitats de les persones treballadores, evitant la discriminació negativa per raó de gènere, raça, religió, conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual, aplicant mesures de discriminació positiva quan calgui.
 • Afavorir una constant millora en la satisfacció per la labor, fent de cada lloc de treball un espai de formació, investigació i innovació permanent.
 • Vetllar perquè el comportament de les persones en el desenvolupament de les seves funcions sigui responsable amb la tasca, implicat amb les persones usuàries, identificat amb els valors de l’entitat, compromès amb el treball en equip i obert a la millora continua.
 • Afavorir el coneixement de la missió i valors de l’organització, la seva adhesió a aquests valors i el sentit de pertinença
 • Fomentar un ambient de solidaritat, de treball en equip i participació col·laborativa en el marc d’un clima laboral afectiu, assertiu i de suport mutu
 • Promoure el desenvolupament de les carreres professionals, així com el seu progrés personal, oferint-ne una formació adequada per a tothom.
 • Donar suport als equips i els seus responsables en les seves accions i decisions, en el seu àmbit de competència, fetes sota els principis d’aquest codi ètic.
 • Mantenir informats el personal i els seus representants de canvis, projectes i objectius rellevants per al seu exercici professional, amb el compromís de promoure la participació, escoltar i valorar-ne els diferents opinions i propostes.
 • Respectar la privadesa de la informació proporcionada pel personal, així com la confidencialitat del treball que desenvolupa.

3.3.- Persones voluntàries

Les persones que de forma voluntària col·laboren amb nosaltres són part important dels nostres equips, complementen la tasca del personal, i són l’expressió davant de la societat del valor de la nostra acció social. Des de l’entitat ens comprometem a tractar sempre les persones voluntàries amb honestedat, respecte, diàleg, escolta, transparència i sensibilitat amb els mateixos compromisos i nivells ètics que assumim amb i entre el personal remunerat. Les persones voluntàries assumeixen igualment els principis i els compromisos d’aquest Codi Ètic i en particular els compromisos següents:

 • Disponibilitat personal adequada per a les funcions assumides per l’entitat.
 • Respecte als principis i les maneres d’actuació, tracte i confidencialitat amb els participants i les seves famílies.
 • Assistència a la formació facilitada per l’entitat per al millor desenvolupament de les seues funcions.
 • Cura dels mitjans i materials que se’ls faciliti per al desenvolupament de la tasca.

4.- Relacions amb altres entitats públiques i privades

La col·laboració i l’acció col·lectiva forma part essencial de la nostra cultura. Per això, quan sigui possible, col·laborarem amb altres organitzacions públiques o privades sempre que els objectius d’aquesta cooperació estiguin alineats amb la nostra missió, i sense comprometre els nostres principis o la nostra independència. Aquestes relacions s’edificaran sobre la base de la cooperació, l’honestedat i la cerca de punts de trobada per millorar l’activitat de les dues entitats o organitzacions, d’acord amb els principis bàsics següents:

 • Independència i autonomia, com a elements indispensables d’una relació entre iguals
 • Equitat, col·laborarem sobre una base equitativa i de suport mutu per a cada organització per oferir una resposta eficaç a les necessitats reals de les persones objecte d’atenció mútua
 • Impacte col·lectiu i col·laboració, col·laborarem i promourem l’acció col·lectiva sobre la base de valors compartits, en àrees comunes i per a la millora social duradora. Cercarem una col·laboració transparent compartint la informació necessària en els àmbits de qualitat, experiència, idees, innovació i gestió.
 • Aliances formals i acords de col·laboració, sempre que sigui possible formalitzarem aquests acords amb altres entitats, recursos i serveis per tal de millorar els processos de coordinació i l’optimització dels recursos

5.- Relacions amb proveïdors

Les nostres relacions amb proveïdors de béns o serveis es basaran en la confiança, el respecte i l’honestedat, i es regiran pels principis següents:

 • Aliança i fidelitat, fomentarem relacions respectuoses i honestes amb els proveïdors escollits, basades en l’equitat i la satisfacció mútua.
 • Responsabilitat Social, seleccionarem, sempre que sigui possible, proveïdors responsables, que aportin un valor social i/o ambiental afegit tant pels compromisos socials assumits voluntàriament com per les característiques dels productes i serveis que comercialitzen. Optarem, en igualtat de condicions, per la compra social i mediambiental; és a dir, aquelles compres que vagin més enllà de criteris exclusivament econòmics i donin suport a l’economia social mitjançant el foment de la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, el foment de la qualitat i estabilitat a l’ocupació, el compliment de la legislació relativa a no discriminació, la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat, el respecte mediambiental i la prevenció de riscos laborals
 • Transparència i honestedat, fomentant marc de confiança en el que es facin valer els compromisos assumits en les operacions comercials.

6.- Relacions amb la societat i l’entorn

El valor principal compartit que guia la Coop. Jovent és l’ètica i el compromís amb la millora social. Per això, les nostres relacions amb la societat es basaran sempre en els principis de conducta reflectits en aquest codi i pels principis addicionals següents:

 • Comunicar de forma positiva la nostra acció, difondrem quan sigui possible les activitats i el seu impacte al nostre entorn social, amb criteris de transparència, claredat i rigor en la informació que oferim.
 • Cercar activament el suport de la societat per al desenvolupament de la nostra missió.
 • Millorar l’entorn i les comunitats on treballam, amb independència de l’actuació central dels nostres projectes, cercarem sempre contribuir al progrés i benestar social de l’entorn més proper tant social com del medi ambient.
 • Col·laborar amb entitats i col·lectius de barris, potenciant el treball en xarxa i la capacitat d’aglutinar interessos i eficàcia en la gestió d’objectius.
 • Oberts a detectar noves necessitats dintre de l’àmbit socioeducatiu i informar d’aquestes a les institucions competents.
 • Participar a través de la solidaritat social, en iniciatives institucionals o d’altres entitats, orientades a la solidaritat social i a la construcció del bé comú, promovent millores en el territori.

7.- Compliment de la legalitat.

Totes les nostres actuacions es duran a terme de conformitat amb les lleis, les regulacions i les normatives vigents. Per complir aquest principi de legalitat, assumim els compromisos d’actuació següents:

 • Establir els sistemes de control i seguiment adequats per al compliment rigorós dels compromisos assumits amb participants, personal, voluntaris, proveïdors, finançadors i aliats, tant públics com privats, segons les seves característiques específiques.
 • Assegurar la formació i actualització dels nostres equips en les matèries legals i normatives que siguin aplicables a la nostra actuació.
 • Cercar el suport i l’assessorament legal en totes aquelles matèries que per la seva novetat o complexitat excedeixin els coneixements interns.
 • Sotmetre la nostra acció a les revisions i auditories internes o externes que s’estableixin per al compliment de la normativa vigent i, de manera voluntària, a les altres que millorin i garanteixin la nostra vocació per la legalitat i la transparència.
 • Establir les mesures necessàries per al compliment normatiu en matèria de prevenció de riscos penals, delictes amb menors i incapacitats, corrupció, blanqueig de capitals, finançament del terrorisme; assegurant-nos que els fons que financen les nostres activitats, independentment del lloc on es realitzen, provenen d’organismes, entitats, donants, empreses, etc. tant nacionals com estrangers, totalment identificats.

8.- Transparència

Consideram la Transparència com un factor clau del nostre valor social i la resposta ètica a la confiança dipositada en nosaltres per la societat en el seu conjunt. Aquest principi de Transparència arriba a la nostra organització en el seu conjunt; acció, impacte, ús dels recursos i govern:

8.1.- Acció i Impacte

 • Facilitar informació detallada i precisa a la nostra web sobre els programes i activitats desenvolupades
 • Elaborar i difondre una memòria anual d’activitats amb el detall de l’actuació i dels resultats i impacte obtinguts.
 • Divulgar periòdicament les nostres activitats en xarxes socials i butlletins de comunicació publica


8.2.- Organització i Govern

 • Fer pública a la web i memòria Anual la informació sobre la composició dels nostres òrgans de govern, així com les seves activitats i experiència professional.
 • Donar a conèixer l’organigrama de l’organització i les actualitzacions.

8.3.- Patrimoni, Finançament i destinació dels recursos

Establirem normes i procediments de treball per assegurar el compliment de la normativa comptable i fiscal i proporcionar una informació econòmica transparent que certifiqui la utilització eficaç dels recursos, d’acord amb els principis següents:

 • Realitzar una comptabilitat periòdica que representi la imatge fidel de l’entitat en tot moment, proporcionant una informació financera precisa i segura tant a nivell d’entitat com dels projectes.
 • Retre comptes a tots aquells organismes, entitats o persones implicades en la nostra supervisió i gestió.
 • Fer públics a la nostra web els comptes anuals i la memòria d’activitats.
 • Proporcionar públicament informació rigorosa sobre les fonts de finançament, així com l’ús dels recursos obtinguts.
 • En tots aquests àmbits, assumir de forma voluntària qualsevol altra norma estàndard, auditoria o revisió voluntària que s’estimi convenient per certificar la nostra transparència i el compliment dels compromisos anteriors.

9.- Utilització dels recursos

Ens dotarem dels recursos necessaris, dins de les possibilitats financeres, per al desenvolupament adequat de la nostra tasca, atenent les sol·licituds dels mitjans addicionals que, raonadament, s’estimin necessaris pels equips per a l’exercici de la seva activitat. Amb vista a la utilització eficient dels Recursos disponibles, ens comprometem a complir els següents principis:

 • En la utilització dels recursos econòmics, l’única finalitat dels quals serà el millor compliment de la missió de la nostra missió.
 • Evitar l’ús, de manera directa o indirecta, dels recursos dineraris de l’organització per a fins personals. Crearem, en el nostre àmbit d’actuació, els sistemes i els procediments necessaris per fer-ho efectiu.
 • Ser austers amb els recursos econòmics i fer servir de manera responsable, curosa i sostenible els recursos materials, així com els mitjans, instal·lacions i infraestructures que es posin a la nostra disposició per l’organització o per tercers per al desenvolupament del nostre treball. Serem així aliens a qualsevol mal ús o ús per a fins personals dels mitjans i recursos esmentats.

10.- Recaptació de fons i relació amb finançadors.

En la nostra activitat de captació de fons, públics o privats, la nostra actuació col·lectiva i individual es regirà pels principis següents:

 • Utilitzar arguments rigorosos i basats en drets d’igualtat, evitant arguments paternalistes, de beneficència o qualsevol altre que danyin la dignitat de les persones a qui acompanyam.
 • Dur a terme projectes equilibrats referent als costos del servei, amb un màxim de qualitat, coherents amb la missió i visió de l’entitat.
 • Ser flexibles i estar oberts a possibles modificacions dels projectes, concerts o contractes, de manera que s’adaptin a les expectatives dels finançadors, sempre i quan no vagin en detriment del nostres principis.

Aquest codi ètic proporciona una guia per al coneixement i l’adhesió als nostres valors, constituint els fonaments per a totes les activitats de l’entitat.

Promou, en definitiva, la manera correcta de procedir en tots nosaltres i les nostres actuacions, tant cap a l’exterior com entre nosaltres i ens fa més conscients i responsables de la nostra Missió des d’una Visió i una cultura compartida.

Skip to content