Política de qualitat

L’Equip de Gestió de la cooperativa Jovent desenvolupa una política de qualitat que proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat, que ha de ser coneguda i entesa per tots els membres de l’entitat i que compromet a l’entitat en el seu conjunt ia tots els seus membres a complir amb els requisits del sistema implantat i millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el marc de la missió general de l’organització.

La Cooperativa Jovent estableix els seus compromisos sota la premissa del compliment de la Norma UNE-ISO 9001: 2008 i els requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta.
Per poder assolir la missió, visió i valors fonamentals, els socis i les sòcies de la Cooperativa Jovent acorden per unanimitat assumir els següents compromisos per desenvolupar la seva política de qualitat:

Amb nosaltres, com a socis i sòcies de l’entitat

 • Democràtics: prioritzant la presa de decisions en un marc de diàleg i de consens.
 • Corresponsables: assumint i actuant cada membre segons les decisions preses per l’equip.
 • Mantenir una actitud i política que reconeix la importància i la dignitat de la persona en el marc de les decisions de l’entitat.
 • Crítics i autocrítics amb la nostra gestió i actituds personals per millorar i evolucionar com a membres d’un equip que tenen una responsabilitat que transcendeix el que és individual i com a forma d’enfortir l’equip davant la resta de treballadors i entitats o organismes externs.
 • Afavoridors de processos de participació necessaris i adequats perquè, en el marc del possible, la resta de treballadors / es participin en el disseny de l’estratègia de l’organització i contribueixin a la construcció de la seva planificació i desenvolupament.
 • Transparents en la informació: Informar de manera transparent de les actuacions de l’organització, els plans de futur, així com dels problemes que puguin sorgir que afectin l’estabilitat de l’entitat.

Amb las persones usuàries dels serveis que oferim

 • Tracte respectuós: amable, acollidor, respectuós cap a la seva manera de ser, tenint en compte la seva pluralitat i diversitat.
 • Compromís amb les persones: fer tot el possible per buscar la millor solució als seus problemes, amb un enfocament holístic a l’hora d’abordar-los i segons l’estat actual dels coneixements i recursos de la intervenció educativa, social i psicològica, per fomentar la seva autonomia personal i social, la igualtat d’oportunitats i l’accés a la feina.
 • Satisfacció de les seves expectatives: conèixer-les i fer el possible per satisfer-les i no crear falses esperances.
 • Millora contínua dels processos de servei per realitzar-los en menys temps i amb més eficàcia, sense perdre qualitat d’assistència.
 • Informació clara, comprensible, veraç, completa i detallada sobre les característiques dels serveis oferts i els seus drets i deures.
 • Garantia de confidencialitat de la informació així com desenvolupament d’un pla de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.
 • Accés dels usuaris i usuàries a la informació sobre els valors de la cooperativa Jovent.

Amb les persones que treballen a l’entitat

 • Potenciar que estiguin oberts a promoure un clima laboral afectiu, assertiu i de suport mutu.
 • Afavorir una constant millora en la satisfacció per la tasca, fent de cada lloc de treball un espai de formació, investigació i innovació permanent.
 • Cercar la millora de les condicions laborals en el marc d’una actitud sensible a les necessitats personals de cada un que permetin, en la mesura del possible, l’estabilitat dels llocs de treball, la conciliació de la vida familiar i laboral i uns sous adequats que requereixen els serveis que donem.
 • Aplicar un pla de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
 • Vetllar perquè el comportament dels treballadors en el desenvolupament de les seves funcions sigui responsable amb la tasca, implicat amb els usuaris i usuàries, identificat amb els valors de l’entitat, compromès amb el treball en equip i obert a la millora contínua.
 • Afavorir el coneixement de la missió i valors de l’organització, la seva adhesió a aquests valors i el sentit de pertinença.

Amb contractants i finançadors/es

 • Mantenir una comunicació bona i oberta.
 • Dur a terme projectes equilibrats referent als costos del servei, amb un màxim de qualitat, coherents amb la missió i visió de l’entitat.
 • Ser flexibles i estar oberts a possibles modificacions dels contractes, de manera que s’adaptin a les expectatives dels contractants.
 • Estar compromesos en l’anàlisi i l’avaluació del servei i dels resultats obtinguts.

Amb col·laboradors/es externs

 • Signar acords de col·laboració amb centres, professionals i altres entitats per millorar els processos de coordinació i l’optimització dels recursos.
 • Fer aliances amb entitats similars per prestar millors serveis.

Amb els proveïdors/es

 • Eficàcia i rendibilitat en la relació comercial.
 • Fidelitat en la relació per mantenir un marc de confiança en el qual es facin valer els compromisos assumits.
 • Transparència i honestedat en les operacions comercials.

Amb l’entorn

 • Detectar noves necessitats dins de l’àmbit socioeducatiu i informar d’aquestes a les institucions competents.
 • Participar en iniciatives institucionals o d’altres entitats, orientades a la solidaritat social i a la construcció d’un món millor, promovent millores en el territori.
 • Col·laborar amb entitats i col·lectius de barris, potenciant el treball en xarxa i la capacitat d’aglutinar interessos i eficàcia en la gestió d’objectius.

Aquesta Política i objectius de qualitat es revisen i aproven anualment per part de l’Equip de Gestió. Es garanteix el coneixement d’aquesta Política i Objectius de qualitat mitjançant el lliurament de còpies controlades del Manual de qualitat, l’exposició de la Política i Objectius de qualitat al web de l’entitat, la comunicació en reunió a tots els professionals de l’organització, la disponibilitat de còpies no controlades del Manual per als professionals i clients que ho sol·licitin i la comunicació en el procés d’acollida de nous professionals de l’entitat.

Skip to content