Pla d’igualtat

La Societat Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent, declara el seu compromís amb l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats  entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així como en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En tots i cada un dels àmbits en els que se desenvolupa l’activitat d’aquesta entitat, des de la selecció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de feina i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent aquesta com “la situació en que una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l’altre sexe”.

Respecte a la comunicació, tant interna como externa, s’informarà de  les decisions que s’adoptin a aquest respecte i es projectarà una imatge de l’entitat d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat i mitjançant la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposin millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment i amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real dones i homes en la nostra entitat i, per extensió, en el conjunt de la societat.

La nostra proposta és que sigui una clau estratègica de l’organització i que formi part de la nostra identitat corporativa, incorporant transversalment la perspectiva de gènere i integrant la igualtat d’oportunitats en la gestió dels recursos humans i en la gestió de tota l’activitat de l’empresa.

En el nostre pla d’igualtat pots consultar les accions que s’estan duent a terme en el següent enllaç: