Close

971 47 18 06

Desenvolupament de competències personals i laborals

En el Centre Jovent oferim un acompanyament a cada persona perquè pugui aconseguir els seus objectius personals i laborals. A través d’una orientació tutoritzada i de sessions específiques podrà millorar les seves actituds personals, les seves habilitats i destreses i les seves oportunitats d’ocupació. En concret oferim:

1.- Orientació tutoritzada

Objectiu de l’orientació: aconseguir un equilibri personal i una bona disposició per al treball. La qualitat personal i l’actitud són fonamentals per poder aconseguir una ocupació.

Una vegada que la persona demandant s’ha inscrit en el Centre Jovent, inicia el seu procés d’orientació. Se li assigna un tutor/a-referent amb qui mantindrà una primera entrevista i realitzarà una sèrie de proves de formació bàsica, de competències tècniques i transversals amb la finalitat d’obtenir un perfil inicial (prediagnòstic) dels punts forts i a millorar de la persona, i del seu interès i motivació professional.

En grups de 15 persones, les persones inicien el seu procés d’orientació que inclou el seguiment i la constant revisió d’objectius. Això permet establir un vincle entre el/la jove i el seu referent (tutor/a), acompanyar-lo/la durant tot el seu Itinerari, amb l’objectiu de garantir l’èxit del mateix i readaptar-ho a les seves necessitats i possibilitats Aquesta tasca es pot realitzar de forma individual o grupal.

2.- MAP. Mòduls d’assaig professional

map

En el MAP les persones usuàries poden experimentar els diferents oficis abans de passar a taller.

MAP és un taller multiprofessional que consta de diversos espais per poder experimentar els oficis que s’imparteixen en el Centre Jovent. A través de petits projectes pràctics (mòduls) la persona podrà confirmar aquella opció de formació triada inicialment, o bé triar una altra en funció de les seves possibilitats. Al mateix temps, amb aquestes activitats començarà a treballar la millora de les seves habilitats i destreses (maneig d’eines i màquines) i de les seves actituds laborals (iniciativa, esforç, puntualitat, ordre, etc.).

 • Continguts Mòduls d'Assaig Professional (MAP)

  Continguts Mòduls d’Assaig Professional (MAP)

  • Possibilitat de triar l’opció professional a través de l’experimentació i pràctica de diferents oficis/certificats de professionalitat (mecànica de l’automoció, carrosseria, manteniment de cascos i motors d’embarcacions, electricitat, lampisteria i ferreria)
  • Adquisició d’habilitats bàsiques en el maneig d’eines.
  • Millora de l’autoconeixement i percepció de les pròpies capacitats
  • Fomento d’actituds professionals que fomenten l´ocupabilitat.
  • Normativa de seguretat i salut laboral
  • Definició de la intenció laboral i professional
  • Definició d’un perfil professional

3.- Entrenament en competències personals i professionals

Individualitzem els processos de cada jove, obrint nous camps formatius més curts, flexibles i atractius.

A través de diverses sessions grupals i aplicant diferents tècniques de treball (dinàmiques de grup, test, formacions específiques, etc.) cada jove podrà millorar les seves competències necessàries per complir amb el seu objectiu laboral. Oferim entrenament en Competències de base (de l’àmbit lingüístic i matemàtic, i d’accés a l’ocupació) i Competències Transversals.

 • Competències de base (de l'àmbit lingüístic i matemàtic, i d'accés a l'ocupació)

  Les competències de base es treballen combinant l’activitat individual amb el treball cooperatiu en grup, utilitzant les TIC (ordinadors, tablets, pissarres electròniques) i els programes informàtics bàsics (Word, Power Point, Excell, Prezi, Internet…) com a eines bàsiques de treball. Els continguts són els següents:

  • Competències de l’àmbit lingüístic. Es treballen de forma molt pràctica i amena a través d’exercicis d’expressió i comprensió oral i escrita:
   • Exercicis per estimular l’atenció per comprendre missatges orals.
   • S’aprenen estratègies de conversa (debat, escolta activa…).
   • Estratègies de planificació, estructuració i revisió d’un text.
   • Elaboració de mapes conceptuals lligats a professions.
   • Exercicis de coherència i cohesió en la redacció de textos.
   • Cerca i gestió d’informació sobre un tema (ex. drogues).
   • Aprendre a elaborar un Power Point i exposició oral posterior.
   • Lectura sobre temes d’interès per a joves (notícies de premsa, Internet, xarxes socials, mercat laboral, igualtat de gènere, lletres de cançons…).
  • Competències de l’àmbit matemàtic. Es treballen a través de reptes o problemes molt pràctics i propers a l’àmbit professional i de la vida quotidiana permetent un entrenament en la resolució de problemes, el raonament, la connexió entre diferents continguts, la comunicació i representació de la informació. La resolució del problema o repte es fa generalment en grup, identificant el problema entre tots els membres, analitzant i sintetitzant les idees aportades per cadascun/a i seleccionant la millor estratègia de resolució. Alguns exemples:
   • Organitzar un viatge i preveure el cost aproximat.
    Interpretar i calcular percentatges senzills en situacions de descompte, augment, IVA,…
   • Elaborar un menú i calcular els ingredients necessaris segons el nombre de persones i el preu.
   • Interpretar croquis, plànols a escala de diversos objectes i llocs.
   • Comparar diferents ofertes d’un mateix producte i escollir la millor com a consumidor…
   • Interpretar dades i informacions que apareixen en gràfiques lineals, de barres, etc.
  • Competències d’accés a l’ocupació. Ajuden a definir l’objectiu laboral de cada persona i les alternatives per accedir i situar-se en el context laboral. S’entrenen competències en dues àrees:
   • Identificació de la pròpia situació de cara a l’ocupació. Per exemple, cap a on hagi d’enfocar la meva formació (formació reglada, ocupacional o contínua, certificacions de professionalitat…), quina altres recursos hi ha a la nostra comunitat autònoma (Palma Jove, PalmActiva, CAEB, IFES,…).
   • Introducció als recursos, eines i habilitats necessàries per a l’ocupació. Per exemple, la importància de presentar-se i realitzar entrevistes de selecció, introducció al propi perfil professional, coneixement del que és una carta de presentació o el currículum per competències, com es busca ocupació en Internet, etc.
 • Competències Transversals

  Són el conjunt d’habilitats, capacitats i actituds d’ampli abast, necessàries per donar resposta a situacions laborals diverses. Per exemple, saber identificar les pròpies capacitats, millorar la comunicació i el treball en equip, organització del propi treball, gestió de l’estrès, etc.

  Les competències transversals s’agrupen en tres àmbits:

  • Saber analitzar. S’aprèn a identificar les pròpies capacitats (punts febles i potencialitats) i a valorar les característiques d’un context de treball. Aprenent a analitzar es millora la relació amb els altres i s’afronten les situacions de manera eficaç.
  • Saber relacionar-se. S’aprèn a dominar l’expressió de les emocions i sentiments, a gestionar els conflictes i l’estrès, a escoltar, a dialogar, a treballar en equip, etc.
  • Saber afrontar. S’aprèn a resoldre problemes, a negociar i, en general, diferents estratègies d’acció per aconseguir els objectius personals o els requerits per qualsevol tasca assignada, resolent amb major eficàcia qualsevol situació.